Lista ekspertów oceniających wnioski - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Lista ekspertów oceniających wnioski

  Baza ekspertów oceniających wnioski

  Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie powoływani mogą być eksperci. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo w weryfikacji projektów i zapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny.

  Rola ekspertów

  Decyzję o tym, czy w ocenie projektu będą brać udział eksperci podejmuje Instytucja Pośrednicząca (IP). Powodem ich zaangażowania może być na przykład:

  - stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,
  - wartość projektu,
  - liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,
  - czas trwania projektu,
  - znaczne rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu lub inne kryteria.

  Istnieją dwa możliwe warianty współpracy z ekspertami:

  1) eksperci przedstawiają opinię na temat danego projektu lub jego wybranych elementów pracownikom właściwej instytucji lub innym oceniającym ekspertom;

  2) eksperci dokonują oceny projektów polegającej np. na przyznawaniu określonej liczby punktów poszczególnym projektom i w rezultacie decydują o ich pozytywnej lub negatywnej ocenie.
   

  Wybór ekspertów

  Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wybiera IP. Opracowuje ona również zasady i zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego programu, a także organizuje nabór na kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ważne informacje

  Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów, a zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest między innymi złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Kto może zostać ekspertem?

  Eksperci wyznaczani są spośród kandydatów na ekspertów, którzy:

  korzystają z pełni praw publicznych;
  mają pełną zdolność do czynności prawnych;
  nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem, w ramach której jest dokonywany wybór projektu;
  posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu.

  Wykaz kandydatów na ekspertów zawiera następujące informacje:

  imię i nazwisko;
  adres poczty elektronicznej;
  dziedzinę objętą danym programem operacyjnym, w której posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.

  Załączniki

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony