jarocinska.pl

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Polityka prywatności

  Poniższa polityka prywatności określa, jakie informacje i dane umożliwiają (lub nie) osobistą identyfikację, w jakim przypadkach i na jakich zasadach.

  Globalna polityka prywatności

  Ogólną zasadą naszych serwisów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych. Przywiązujemy najwyższą wagę do zyskania i utrzymania zaufania naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz innych osób, które przekazują nam swe dane osobowe. Poniższe zasady obowiązują w portalach jarocinska.pl, pleszewska.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl i w podserwisach pracujących w tych domenach, mimo różnic w ich funkcjonalności i zawartości merytorycznej. Określenie witryna lub portal oznacza więc, wszystkie podserwisy naszej multiplatformy internetowej.

  Zgoda użytkownika

  Korzystając z witryny internetowej lub przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych zasadach oraz we wszelkich stosownych deklaracjach prywatności. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszych zasadach, zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z witryn internetowych.

  Ograniczenia wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

  W przypadku gromadzenia danych osobowych, zobowiązujemy się:

  1. przekazać zawiadomienie użytkownikowi o sposobie postępowania z jego danymi;
  2. gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i przekazywać dane osobowe użytkownika tylko za jego zgodą, wyraźną bądź dorozumianą, w zależności od istotności danych osobowych, wymagań prawnych oraz innych czynników;
  3. przetwarzać dane osobowe użytkownika w sposób odpowiadający celom, dla których je pierwotnie gromadzono lub na które w okresie późniejszym użytkownik wyrazi zgodę;
  4. podjąć czynności w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są wiarygodne odpowiednio do zakresu ich przeznaczenia, dokładne, kompletne oraz w stosownych przypadkach, regularnie aktualizowane;
  5. nie wykorzystywać danych osobowych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego bez umożliwienia użytkownikowi podjęcia decyzji o „rezygnacji z otrzymywania stosownych przesyłek”;
  6. ochrony danych osobowych i nie ujawniania ich osobom trzecim.

  Gromadzenie danych

  Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z naszych witryn internetowych, gromadzone są następujące dane i zmiany:

  1. Informacje przesyłane automatycznie przez przeglądarkę www użytkownika. Informacje zwykle obejmują adres IP providera internetowego użytkownika, nazwę systemu operacyjnego użytkownika oraz nazwę i wersję przeglądarki. Zakres informacji zależy od ustawień przeglądarki www użytkownika. Użytkownik może sprawdzić przeglądarkę, jeżeli chce dowiedzieć się, jakie informacje jego przeglądarka wysyła lub jak zmienić jej ustawienia.
  2. Informacje przekazywane przez przeglądarkę nie pozwalają na jego identyfikację. Są zbierane w celach statystycznych oraz ułatwiają rozbudowę i modyfikację naszych witryn.
  3. „Cookie” w komputerze użytkownika korzysta z sesyjnych cookies (ciasteczek). Cookie stosuje się w celu oznaczenia komputera użytkownika wygenerowanym przez komputer jednoznacznym identyfikatorem podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny. W cookie przechowywane są informację ułatwiające poruszanie się po serwisie, zapamiętujące ustawienia użytkownika itp. Cookie nie identyfikuje użytkownika i wygasa po zamknięciu przeglądarki. Elementy serwisu używają również “trwałych cookies”. Nie wygasają one z chwilą zamknięcia przeglądarki; pozostają w komputerze użytkownika do czasu ich usunięcia. Nie mają one wpływu na funkcjonowanie komputera i przeglądarki, nie są niebezpieczne, programy antywirusowe nie interpretują ich jako zagrożenie.
  4. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać cookie, może ustawić swą przeglądarkę na ich odrzucanie lub każdorazowe zawiadamianie w przypadku zapisania cookie na komputerze użytkownika. Wyłączenie obsługi cookie przez przeglądarkę wyłączy niektóre funkcje naszych witryn lub utrudni normalne przeglądanie strony.
  5. Świadome i dobrowolne przekazanie danych. Nasze witryny gromadzą informacje, które użytkownik świadomie i dobrowolnie przekazuje podczas korzystania z serwisu, na przykład informacje, jakie użytkownik przekazuje, zapisując się dla celów otrzymywania zawiadomień pocztą elektroniczną, wypełniając kwestionariusz, zadając nam pytania, przesyłając nam swe opinie bądź rejestrując się. W wielu przypadkach informacje takie mają charakter danych osobowych.
  6. Przekazane dane podczas rejestracji mogą być zaktualizowane. Każde konto założone podczas rejestracji może zostać usunięte na trwałe z bazy. Użytkownik ma także możliwość zaznaczenia jawności grup danych osobowych.

  Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z informacji, jakie gromadzimy za pośrednictwem naszych witryn internetowych dla różnorodnych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, takich jak obsługa klienta, zapobieganie oszustwom, badania rynku, usprawnienie naszych produktów i usług oraz przekazywanie użytkownikowi i jego firmie informacji oraz ofert, które w naszej opinii mogą ich zainteresować.

  Udostępnianie danych osobowych

  Nasze portale nie sprzedają danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem swych witryn internetowych firmom działającym na rzecz list wysyłkowych bez wyraźnej zgody użytkownika.

  Nasze portale mogą udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, którym zlecamy realizację usług wsparcia na naszą rzecz. Takie osoby trzecie są zobowiązane korzystać z danych osobowych, jakie im udostępniamy, tylko w celu realizacji usług w naszym imieniu oraz traktować dane osobowe użytkownika jako ściśle poufne.

  Dane osobowe są zawsze udostępniane na wezwania prokuratury, policji, sądów i instytucji pokrewnych.

  Bezpieczeństwo danych osobowych

  Dane osobowe użytkownika są zasadniczo przechowywane w naszych bazach danych lub bazach danych utrzymywanych przez naszych usługodawców. Dostęp do danych jest zabezpieczony odpowiednimi hasłami. Hasła użytkowników podane podczas korzystania z serwisów jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl, zwielkopolski24.pl są zakodowane.

  Łącza do innych witryn internetowych

  Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do witryn internetowych nieprowadzonych przez nasze serwisy. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn ani żadnych związków z ich operatorami. Nie sprawujemy kontroli nad takimi witrynami internetowymi i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo ani praktyki w zakresie prywatności. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności umieszczonymi w witrynach sieci Web przed korzystaniem z nich bądź przekazywaniem jakichkolwiek danych osobowych.

  Dostęp do danych osobowych

  Użytkownik ma prawo przeglądania, poprawiania i aktualizacji danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem witryn internetowych jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl, zwielkopolski24.pl, korzystając z mechanizmów przekazywania opinii dostępnych na poszczególnych witrynach internetowych.

  Dzieci i rodzice

  Witryny internetowe w naszych domenach zasadniczo nie są przeznaczone dla osób poniżej 13. roku życia. Żadna witryna świadomie nie namawia ani nie gromadzi danych osobowych od ani o dzieciach za pośrednictwem swych witryn internetowych, z zastrzeżeniem zakresu dozwolonego obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli dziecko użytkownika przekaże dane osobowe, a użytkownik chciałby wnioskować o ich usunięcie z naszych rejestrów, może to zrobić, korzystając z mechanizmów kontaktowych serwisu.

  Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień 20 czerwca 2012 r.

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony