Jak przebiega procedura odwoławcza - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Jak przebiega procedura odwoławcza

  Jeżeli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję konkursową możesz odwołać się od wyniku tej oceny.

  Odwołanie może dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej, jak i merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu. W takim liście zamieszczona jest informacja o terminie przysługującym na odwołanie oraz o sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwołania. Załączona jest też karta oceny projektu, z której możesz się dowiedzieć, jak komisja oceniła poszczególne elementy Twojego wniosku.

  Jednym z przysługujących środków odwoławczych jest protest, czyli pisemny wniosek, w którym prosisz o powtórną ocenę uwzględniającą Twoje uwagi czy zarzuty, czyli ponowną weryfikację wniosku o dofinansowanie.

  W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste pomyłki, zostaniesz wezwany do uzupełnienia lub poprawek. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w dwóch innych przypadkach: gdy zostanie złożony po terminie lub wnioskodawca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia.

  O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie. List będzie zawierał również uzasadnienie podjętej decyzji. Od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu protestu możesz odwołać się do Instytucji Zarządzającej PO WER, a w dalszej kolejności do właściwego sądu administracyjnego, który zostanie wskazany w piśmie.

  Warto pamiętać, że nawet kiedy w przypadku części wniosków prowadzona jest procedura odwoławcza, nie wstrzymuje to zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania, co może spowodować sytuację, w której nawet pozytywne rozpatrzenie Twojego protestu czy uwzględnienie skargi nie wystarczy do otrzymania dofinansowania.

  Procedura odwoławcza w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich została szczegółowo opisana w Ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (w rozdziale 15).

  Warto zapoznać się także ze szczegółowymi wytycznymi przyjętymi dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz horyzontalnymi dokumentami dotyczącymi naborów wniosków dostępnymi na Portalu Funduszy Europejskich, a także każdorazowo z regulaminem konkursu.

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony