Dowiedz się, jak przebiega kontrola - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Dowiedz się, jak przebiega kontrola

  Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, któremu udzielone zostało wsparcie z funduszy unijnych. Jest obowiązkowym elementem w trakcie jego trwania lub krótko po zakończeniu, poprzedzając ostateczne rozliczenie. Może też nastąpić w trakcie okresu trwałości.

  Twój projekt będzie mógł podlegać następującym kontrolom:

  1. Weryfikacja wniosków o płatność – każdy złożony przez Ciebie wniosek o płatność zostanie sprawdzony pod kątem formalnym i rachunkowym; dodatkowo sprawdzone zostanie, czy wydatki ujęte w tym wniosku do refundacji lub rozliczenia są wydatkami kwalifikowalnymi;
  2. Kontrola w miejscu jego realizacji lub w twojej siedzibie – może być prowadzona w trakcie realizacji projektu, na jego zakończenie lub po jego zakończeniu; kontroli podlegać będzie dokumentacja i zakres rzeczowy realizowanego projektu; szczególną formą kontroli na miejscu jest wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu, czy faktycznie projekt jest wykonywany;
  3. Kontrola krzyżowa – realizowana będzie w sytuacji, gdy realizujesz więcej niż jeden projekt lub gdy realizowałeś projekty w latach 2007–2013. Sprawdzane będzie, czy w ramach kilku projektów nie były finansowane te same wydatki; w kontroli tej nie uczestniczysz – prowadzona jest ona bowiem na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym; możesz dowiedzieć się o niej tylko wówczas, gdy zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania i jesteś proszony o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji;
  4. Kontrola na zakończenie – w ramach tej kontroli instytucja sprawdza kompletność i zgodność z procedurami całej dokumentacji związanej z realizacją projektu, którą zobowiązany jesteś posiadać; zakres czynności może też obejmować kontrolę w miejscu realizacji projektu;
  5. Kontrola trwałości – prowadzona po zakończeniu realizacji projektu – co do zasady sprawdzeniu podlega, czy nie zaszły w projekcie niedozwolone modyfikacje;
  6. Innym kontrolom – realizowanym na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli.

  Po zakończeniu kontroli zostaje sporządzona informacja pokontrolna. Jeżeli podczas kontroli wykryte zostaną nieprawidłowości, otrzymasz zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wypełnienia.

   

  Uwaga!

  Zgodnie z oczekiwaniem Instytucji Zarządzającej PO WER Instytucja Pośrednicząca PO WER informuje, iż zarówno od wszystkich Instytucji Systemu Realizacji PO WER, jak i od beneficjentów projektów PO WER oraz ich kontrahentów oczekuje się, aby realizując swoje obowiązki przestrzegali zasad rzetelności, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości.

  Zarówno w IZ PO WER, jak i w każdej IP, wprowadzono jednolity system przeciwdziałania nadużyciom finansowym (w tym konfliktu interesów i korupcji) oraz ich zwalczania, który składa się z następujących elementów: zapobieganie nadużyciom finansowym, wykrywanie i zgłaszanie nadużyć finansowych odpowiednim służbom i instytucjom oraz raportowanie o tych nieprawidłowościach i korygowanie wydatków w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego. 

  Wprowadzenie powyższych rozwiązań rekomendowane jest także beneficjentom projektów PO WER. Dokumenty z zakresu przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz ich zwalczania dostępne są pod linkiem: Polityka CPE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

  Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

  Pomóż nam poprawić serwis

  Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

  do góry strony