Udział przedstawicieli Centrum Projektów Europejskich w konferencji Komisji Europejskiej - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Udział przedstawicieli Centrum Projektów Europejskich w konferencji Komisji Europejskiej

  ponad rok temu 18.01.2023, ~ Joanna Janiszewska

  Podziel się linkiem ze znajomym.

  W dniach 18-19 stycznia 2023 r. odbywa się konferencja dotycząca Dynamicznych Transgranicznych Rynków Pracy zorganizowana w imieniu Komisji Europejskiej przez DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Brukseli. Ze strony Centrum Projektów Europejskich w konferencji udział biorą dr Leszek Buller, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich oraz p. Marcin Tylczyński, Naczelnik Wydziału Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego CPE.

  Podczas paneli dyskusyjnych zaplanowanych w ramach konferencji omówione zostaną zagadnienia dotyczące znaczenia mobilności transgranicznej i wyzwania, jakie stoją nie tylko przed pracownikami, ale także przed pracodawcami i podmiotami świadczącymi usługi na terenie przygranicznym.

  Wewnątrzunijne regiony przygraniczne stanowią 40% terytorium Unii Europejskiej. Zamieszkuje je prawie 2 mln osób, które codziennie dojeżdżają do pracy za graniczą. Są to tzw. pracownicy przygraniczni. Z ostatniego opublikowanego sprawozdania w sprawie wewnątrzunijnej mobilności pracowników wynika, że ponad 1,3 mln osób w UE mieszka w jednym kraju, a pracuje w drugim. Pracownicy przygraniczni na co dzień napotykają wiele przeszkód. Wynikają one między innymi z różnic w praktykach krajowych, systemach ubezpieczeń społecznych, przepisach podatkowych czy systemach prawnych.

  Na uwagę zasługuje część konferencji, która porusza temat świadczenia pracy w trybie zdalnym przez pracowników transgranicznych. Ze względu na niezwykłą sytuację, wynikającą z pandemii i częstego zamykania granic uniemożliwiającego swobodne podróżowanie pomiędzy krajami, praca zdalna stała się dopuszczalna także dla pracowników transgranicznych. Unijne wytyczne zawierają jednak zapis, że państwa członkowskie nie powinny uniemożliwiać pracownikom przygranicznym przekraczania granic oraz powinny ustanowić konkretne, nieobciążające i szybkie procedury w celu zapewnienia im płynnego przekroczenia granicy.

  Warto w tym miejscu dodać, że w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) EURES pomaga pracownikom przygranicznym pokonać przeszkody związane z pracą transgraniczną. W tym celu EURES oferuje wsparcie finansowe dla partnerstw transgranicznych. W latach 2022 i 2023 finansowanie z EFS+ otrzymuje siedem partnerstw transgranicznych obejmujących dziewięć państw. Działa również wiele innych partnerstw, które nie otrzymują wsparcia finansowego ze strony UE.

  Załączniki

  do góry strony