Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19

  ponad rok temu 22.03.2019, ~ Joanna Janiszewska

  Podziel się linkiem ze znajomym.

  Informacje o naborze

  Wstępna informacja
  o naborze

  Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

  W dniu 31.05.2019 r. wprowadzona została pierwsza aktualizacja Regulaminu konkursu. Informacja o zmianach dostępna jest pod linkiem: pierwsza aktualizacja regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19.

  Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

  Termin, od którego można składać wnioski

  Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony przez IOK od dnia 30 kwietnia 2019 r.

  Termin, do którego można składać wnioski

  Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony przez IOK od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia wskazanego przez IP, jako termin zakończenia naboru tj. 28 czerwca 2019 r. do godziny 14.00.

  Brak dokładnej daty (przybliżony termin, np. II kwartał)

  Nie dotyczy

  Termin rozstrzygnięcia konkursu

  Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

  Miejsce składania wniosków (wpisz nazwę instytucji oraz jej adres)

  Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SOWA.

  Sposób składania wniosków o dofinansowanie

  Wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

  Kto może składać wnioski?

  O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wskazane
  w
  Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, tj.:

  • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
  • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
  • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty;
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
  • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
  • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
  • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
  • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
  • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
  • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
  • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy
  z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

  Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

  Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego.

  Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu:

  1. Dostosowanie kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce poprzez zastosowanie modelu tzw. reskillingu.

  Kryteria wyboru projektów

  Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu.

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  20 000 000, 00 PLN

  Regulamin konkursu

  Regulamin konkursu znajduje się w załączeniu.

  Wzór wniosku o dofinansowanie

  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.

  Wzór umowy o dofinansowanie

  Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa załącznik nr 2 do regulaminu konkursu.

  Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  Środki odwoławcze zostały określone w dziale VI regulaminu konkursu.

  Pytania i odpowiedzi

   

  (jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

  Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: power@cpe.gov.pl i ewentualnie telefonicznie: tel. (22) 378 31 68, w godzinach 09.00-11.00.

  Dodatkowo, CPE publikuje na swojej stronie internetowej (www.power.cpe.gov.pl) wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane przez wnioskodawców, m.in. w ramach FAQ (Frequently Asked Questions).

  Poziom dofinansowania

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

  Minimalny wkład własny

  Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 3,00% wydatków kwalifikowanych.

  Wartość projektu

  Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.

  Przekierowanie do dokumentów Programu

  Załączniki

  do góry strony