Informacja dot. postępowań o wartości niższej niż progi określone w art. 2 ust. 1 ustawy Pzp z dn. 11.09.2019 r. - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Informacja dot. postępowań o wartości niższej niż progi określone w art. 2 ust. 1 ustawy Pzp z dn. 11.09.2019 r.

  2 miesiące temu 09.02.2021, ~ Joanna Janiszewska

  Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przypomina, że w związku z uchyleniem przepisów w zakresie zamówień bagatelnych (zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11.09.2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) pozostają bez zmian zasady przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 50 tysięcy zł netto, a jednocześnie niższej niż 130 tysięcy zł netto (tj. bez podatku od towarów i usług VAT).

  Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020” z zastosowaniem zasady konkurencyjności powinny zostać przeprowadzone zamówienia o wartości:

  • przekraczającej 50 tysięcy zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), udzielane przez beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • przekraczającej 50 tysięcy zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), a jednocześnie niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 Pzp (tj. niższej niż 130 tysięcy zł netto), udzielane przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 Pzp (tj. niższej niż 130 tysięcy zł netto) będzie realizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, to wymogi wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków…” zostaną uznane za spełnione.

  do góry strony