Pomoc de minimis - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

    Pomoc de minimis oznacza pomoc publiczną, której ogólna kwota przyznana dowolnemu podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 tys. euro w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (100 tys. euro w sektorze transportu drogowego). Pułapy te stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis, a także bez względu na to, czy jest ona w całości lub w części finansowana z środków unijnych. Szczegółowe uregulowania dotyczące pomocy de minimis zostały zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, (Dz.U.UE.L.2013.352.1).

    Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś › problem, rozwiń poniżej

    Pomóż nam poprawić serwis

    Aby wysłać formularz musisz potwierdzić walidację

    do góry strony