Wykaz ekspertów w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu I Umiejętności Programu FERS 2021–2027 - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Wykaz ekspertów w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu I Umiejętności Programu FERS 2021–2027

  2 miesiące temu 21.03.2023, ~ Joanna Janiszewska

  Instytucja Pośrednicząca dla Działań 1.1 oraz 1.7 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 – Centrum Projektów Europejskich informuje, iż zakończyły się prace Komisji kwalifikacyjnej powołanej do przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosków kandydatów na ekspertów w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej realizowanej w ramach Priorytetu I Umiejętności Programu FERS.

  W załączeniu Instytucja Pośrednicząca zamieszcza Wykaz ekspertów w ramach FERS w podziale na poszczególne dziedziny. Wykaz obejmuje zarówno ekspertów wybranych w wyniku prowadzonego naboru, jak i ekspertów przeniesionych z Wykazu ekspertów w ramach PO WER.

  Jednocześnie IP przypomina, iż zgodnie z treścią rozdziału 8. Ocena projektów, podrozdziału 8.3. Komisja oceny projektów, pkt 5) Wytycznych dotyczących wyboru projektów na lata 2021–2027 eksperci, którzy będą wchodzić w skład KOP, muszą posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w dziedzinie, w której jest dokonywany wybór projektów. Przedmiotowa wiedza będzie podlegała weryfikacji przez Instytucję Organizującą Nabór (Centrum Projektów Europejskich) na zasadach przez nią określonych, tzn. poprzez zorganizowanie i przeprowadzenia drogą elektroniczną testu sprawdzającego wiedzę. Bezpośredni link z terminem wykonania testu zostanie przekazany odrębną wiadomością.

  Eksperci wymienieni w Wykazie zobowiązani są do zapoznania się w terminie 14 dni kalendarzowych ze wszystkimi dokumentami programowymi dotyczącymi realizowania projektów w ramach FERS 2021–2027. Wszelkie niezbędne dokumenty znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wytyczne-na-lata-2021-2027. Zakres zaplanowanego testu nie będzie wykraczał poza opisane zasady realizacji projektów zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami.

  Instytucja Pośrednicząca nie udziela odpowiedzi i wyjaśnień drogą telefoniczną. W przypadku pytań lub wątpliwości należy się kontaktować wyłącznie drogą elektroniczną. Wiadomości proszę przesyłać na adres: Marcin.Tylczynski@cpe.gov.pl

  Załączniki

  do góry strony