Udział CPE w spotkaniu inauguracyjnym Zespołu roboczego ds. Włączenia społecznego i readaptacji - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Udział CPE w spotkaniu inauguracyjnym Zespołu roboczego ds. Włączenia społecznego i readaptacji

  2 miesiące temu 25.09.2020, ~ Joanna Janiszewska

  W dniu 22 września 2020 r. przedstawiciele Centrum Projektów Europejskich uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym Zespołu roboczego ds. Włączenia społecznego i readaptacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Zespół zainicjowano w ramach ramowej współpracy w zakresie Ogólnopolskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społecznych Ośrodków Readaptacyjnych jako modelu deinstytucjonalizacji usług społecznych dla osób po konflikcie z prawem karnym. Partnerstwo jest efektem projektu Fundacji Rozwoju KUL „Employment Bridge to the Future” dofinansowanego przez Centrum Projektów Europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Wartość projektu wynosi 969 700,00 zł, w tym kwota dofinansowania 935 900,00 zł.

  Dzięki realizacji przedsięwzięcia Fundacja, przy udziale partnerów ponadnarodowych: Stowarzyszenia „Saint Luke’s Support Association” (Łotwa), Fundacji „Münchner Zentralstelle für Straffälligenhilfe” (Niemcy) oraz partnerów krajowych: Fundacji POMOST, Miasta Zabrze, opracowała założenia działalności w każdym województwie Społecznych Ośrodków Readaptacyjnych (SOR) służących zwiększeniu efektywności aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych po konflikcie z prawem karnym oraz pilotażowo przetestowała funkcjonowanie takiego Ośrodka w Zabrzu.

  Oprócz 16 organizacji pozarządowych Społeczne Ośrodki Readaptacyjne powstały w dwóch firmach o charakterze opieki zdrowotnej i readaptacji, obejmujących swoim działaniem pomoc osobom uzależnionym, w tym byłym więźniom, oraz w Ośrodku Kuratorów Sądowych.

  Celem Zespołu roboczego ds. Włączenia społecznego i readaptacji jest przygotowanie praktycznych rekomendacji umożliwiających dalsze rozwijanie Modelu SOR oraz szersze wdrażanie nowatorskich przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej, rynku pracy, readaptacji skierowanych do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

  • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
  • Ministerstwa Sprawiedliwości;
  • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej;
  • Służby Więziennej;
  • Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
  • Fundacji SYNERGIUM;
  • Fundacji POMOST;
  • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach;
  • Urzędu Miasta Zabrze.

  Ze strony Centrum Projektów Europejskich w spotkaniu wzięli udział p. Leszek Buller – Dyrektor Centrum oraz p. Marcin Tylczyński – Naczelnik Wydziału Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

  do góry strony