Podsumowanie po konferencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - zastosowanie POWER

Szukaj

Zamknij wyszukiwarkę

  Podsumowanie po konferencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  miesiąc temu 24.02.2021, ~ Joanna Janiszewska

  W dniach 19–20 stycznia 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Protect by training. The importance of awareness in terrorism prevention” zorganizowana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  Konferencja została zorganizowana w ramach działań w projekcie pt. „Podnoszenie kompetencji służb bezpieczeństwa państwa, pracowników administracji publicznej i ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwój ich współpracy w obszarze bezpieczeństwa narodowego” realizowanym dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3.

  Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 4 328 499,20 zł, a całkowita wartość projektu: 4 462 370,31 zł.

  Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 marca 2021 r. w partnerstwie ponadnarodowym z Agencją Bezpieczeństwa i Wywiadu (ang. Security and Intelligence Agency, SOA) z Chorwacji.

  Celem projektu jest wypracowanie nowego modelu reagowania na zagrożenia terrorystyczne poprzez podniesienie standardów wymiany informacji i doświadczeń w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej, oraz kształcenia w oparciu o doświadczenia międzynarodowe funkcjonariuszy organów systemu bezpieczeństwa i pracowników administracji publicznej w tym obszarze.

  Na uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwszy projekt ABW skierowany do tak szerokiej grupy uczestników, w którym odbywają się szkolenia przeznaczone dla blisko dwóch tysięcy funkcjonariuszy oraz pracowników administracji publicznej, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego, takich instytucji jak: Policja, Straż Graniczna, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Urzędy Pracy, właściwe organy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

  Podczas konferencji zaprezentowany został wypracowany w ramach projektu nowy system szkoleń dla administracji publicznej, podnoszący wiedzę i kompetencje kadr urzędniczych w dziedzinie prewencji terrorystycznej. Zaprojektowany model szkoleniowy powstał w następstwie serii spotkań w Polsce oraz za granicą, podczas których lider projektu Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW oraz partner ponadnarodowy mieli okazję do wymiany informacji z międzynarodowymi środowiskami eksperckimi, dzięki czemu mogli poznać i porównać najlepsze praktyki oraz kierunki rozwoju systemów bezpieczeństwa w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi.

  W imieniu Centrum Projektów Europejskich, w trakcie sesji otwierającej konferencję, wziął udział Dyrektor CPE, dr Leszek Buller.

  Jak poinformował organizator konferencji – Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW – konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a udział w niej wzięło ponad 130 ekspertów z całego świata.

  Więcej informacji na temat konferencji oraz jej znaczenia dla profilaktyki antyterrorystycznej można znaleźć w załączonym piśmie z podziękowaniami od organizatora konferencji dla Dyrektora CPE.

  Załączniki

  do góry strony